1

4  
Vykdomi projektai1234
2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos (LGVS) projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis.  Projektas parengtas pagal Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje”. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13. Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų – nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją, gerino profesines žinias ir gebėjimus.
Projekto tikslas – ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu buvo siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.
Šiame projekte dalyvavo 11 Lietuvos gydymo įstaigų, tarp jų ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė. Ligoninei skirtas 232387 litų finansavimas. Įstaigai skirtuose 135 mokymo moduliuose mokėsi daugiau nei pusė  darbuotojų. Mokymai truko 876 žmogaus darbo dienas.  
LGVS, kaip vadovaujantis partneris, administravo ir valdė projektą, siekdama įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt.  85 proc. šios sumos finansavo  Europos Sąjungos struktūriniai fondai, 15 proc. – partneriai prisidėjo savo lėšomis. Mokymuose dalyvo ir savo kvalifikaciją kėlė 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai vyko Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete. Be atskirų profesijų medikų kvalifikacijos tobulinimo, vyko vadybos, personalo, finansininkų, informacinių technologijų (IT), kalbų ir kt. mokymai.

VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės
Projekto mokymo koordinatorė
Aldona Bulvičienė1


Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė įgyvendino projektą ,,VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros, skirtos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“, kuris buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto bendra vertė 1140 000 litų.
Projekto metu buvo rekonstruota 589,95 kv.m VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės patalpų, kurios skirtos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimui arba yra susijusios su šiomis paslaugomis, įsigyta medicininė įranga, skirta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti.
Pagrindinis projektu siektinas tikslas – pagerinti ligoninės teikiamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Rekonstruoto palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus atidarymo šventė įvyko 2011 m. balandžio 15 d.


Projekto vadovas
Direktoriaus pavaduotojas
Algirdas Ledas

 
Copyright © 2009 Kazlų Rūdos Ligoninė
Svetainių kūrimas: Dizaino Arkliukas