1

4  
Korupcijos prevencijos programa

 

PATVIRTINTA
VšĮ Kazlų Rūdos  ligoninės  direktoriaus
2015 m. gruodžio 31 d.  įsakymu Nr. VĮ- 37
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS LIGONINĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016 – 2019 METAMS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai Viešojoje įstaigoje Kazlų Rūdos ligoninėje (toliau – ligoninėje) atsirasti ir plisti, kontroliuoti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. Programa grindžiama pasaulyje pripažintais principais – ilgalaikiškumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės švietimu ir jos parama.
2. Korupcijos prevencijos ligoninėje programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr.     71-2700), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-355; Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo   2015-2019 metų priemonių plano“ rekomendacijomis.
3. Korupcija – ligoninės darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Korupcijos prevencijos programos / plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja ligoninės 2011 m. lapkričio 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-43 „Dėl asmenų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą paskyrimo“.
II.KORUPOCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ
5. Bendrosios korupcijos prielaidos ligoninėje:
5.1. socialinės (santykinai maži medicinos personalo atlyginimai);
5.2. teisinės (teisės aktų, metodikų netobulumas ar jų nebuvimas);
5.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
5.4. specifinės prielaidos ligoninės veikloje (vienpusė ar nepakankama informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes, apie medicininės paskirties aparatūros, vaistų, slaugos priemonių ir kt. viešuosius pirkimus ir užsakymus, centralizuotus pirkimus ir kt.);
6. Ligoninės veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
6.1. priėmimo skubios pagalbos skyriaus vykdomas pacientų stacionarizavimas į kitus ligoninės skyrius;
6.2. nemokamų ir mokamų gydymo ir slaugos paslaugų teikimas ligoninėje, specialistų konsultavimas, GKK veikla;
6.3. pacientų teisių ir galimybių užtikrinimas;
III.GALIMOS KORUPCIJOS PASĖKMĖS
7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius įstaigoje, dėl ko gali:
7.1. sumažėti ligoninės veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas;
7.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas ligonine;
7.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.
IV.KORUPCIJOS PREVENCIJOS BENDRIEJI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Korupcijos prevencija ligoninėje – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis ligoninės darbuotojams, siekiant juos atitolinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
9. Korupcijos prevencijos ligoninėje tikslas – kryptingas ir pastovus korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės ligoninės darbuotojų veiklos užtikrinimas:
9.1. korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų įvertinimu;
9.2. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcinės kultūros įstaigoje ugdymas;
9.3. neišvengiamos atsakomybės už neteisėtas veikas principo įgyvendinimas;
9.4. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo atsirandančių korupcijos prielaidų ligoninėje, ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, ligoninės darbuotojų teises ir laisves bei nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
10. Svarbiausi korupcijos prevencijos programos uždaviniai:
10.1. nuosekliai įgyvendinti įstatymo viršenybės principą, nustatant aiškias sprendimų priėmimo procedūras, pašalinant procedūrų bei tvarkų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;
10.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;
10.3. sudaryti sąlygas ligoninėje mokėti terminuotus priedus medicinos personalui, atsižvelgiant į ligoninės finansines galimybes;
10.4. užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prienamumą;
10.5. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus, skundus ir kt.) dėl korupcijos ligoninėje;
10.6. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms šalinti;
10.7. rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus įstaigoje, juos analizuoti ir, suderinus su ligoninės direktorium, paviešinti kitiems ligoninės darbuotojams;
10.8. didinti ligoninės darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę, sudaryti sąlygas darbuotojams tobulintis ar savarankiškai kelti kvalifikaciją;
10.9. viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piknaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas, nepažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir komisijos nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Komisijos nariai negali priimti sprendimų, dalyvauti juos priimant, ar vykdyti pavedimų, kurie susiję su jų privačiais interesais;
10.10. GKK darbe užtikrinti antikorupcinės programos nuostatų laikymąsi;
10.11. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;
10.12. skatinti darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas ligoninėje ir užtikrinti, kad jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus;
10.13. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.
V.VERTINIMO KRITERIJAI
11. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, todėl kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais:
11.1. korupcijos prevencijos – įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais;
11.2. teisės pažeidimų tyrimo – ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi;
11.3. visuomenės švietimo ir paramos straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;
11.4. šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.
VI.PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
12. Pakeisti programos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimo terminą ar priemonę galima tik įstaigos vadovo įsakymu.
13. Per visą programos įgyvendinimo laikotarpį įstaigos padaliniai gali teikti pasiūlymus dėl programos nuostatų ir jos vykdymo. Tokiais atvejais Korupcijos prevencijos programa gali būti papildoma arba keičiama.
VII.DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
14. Už netinkamą programos vykdymą ar informacijos teikimą asmenims, kontroliujantiems, kaip vykdoma programa, taip pat nesilaikant programoje nustatytų terminų, atsakingi darbuotojai atsako drausmine tvarka.
____________________
PATVIRTINTA
VšĮ Kazlų Rūdos  ligoninės  direktoriaus 
2015 m. gruodžio 31 d.  įsakymu Nr. VĮ- 37
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016 – 2019 METAMS
 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai Viešojoje įstaigoje Kazlų Rūdos ligoninėje (toliau – ligoninėje) atsirasti ir plisti, kontroliuoti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. Programa grindžiama pasaulyje pripažintais principais – ilgalaikiškumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės švietimu ir jos parama.
2. Korupcijos prevencijos ligoninėje programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr.     71-2700), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-355; Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo   2015-2019 metų priemonių plano“ rekomendacijomis.
3. Korupcija – ligoninės darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.Korupcijos prevencijos programos / plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja ligoninės 2011 m. lapkričio 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-43 „Dėl asmenų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą paskyrimo“.
II.KORUPOCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ
5. Bendrosios korupcijos prielaidos ligoninėje:
5.1. socialinės (santykinai maži medicinos personalo atlyginimai);
5.2. teisinės (teisės aktų, metodikų netobulumas ar jų nebuvimas);
5.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje); 5.4. specifinės prielaidos ligoninės veikloje (vienpusė ar nepakankama informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes, apie medicininės paskirties aparatūros, vaistų, slaugos priemonių ir kt. viešuosius pirkimus ir užsakymus, centralizuotus pirkimus ir kt.);
6. Ligoninės veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
6.1. priėmimo skubios pagalbos skyriaus vykdomas pacientų stacionarizavimas į kitus ligoninės skyrius;
6.2. nemokamų ir mokamų gydymo ir slaugos paslaugų teikimas ligoninėje, specialistų konsultavimas, GKK veikla; 6.3. pacientų teisių ir galimybių užtikrinimas;
III.GALIMOS KORUPCIJOS PASĖKMĖS
7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius įstaigoje, dėl ko gali:
7.1. sumažėti ligoninės veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas;
7.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas ligonine;
7.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.
IV.KORUPCIJOS PREVENCIJOS BENDRIEJI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Korupcijos prevencija ligoninėje – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis ligoninės darbuotojams, siekiant juos atitolinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
9. Korupcijos prevencijos ligoninėje tikslas – kryptingas ir pastovus korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės ligoninės darbuotojų veiklos užtikrinimas:
9.1. korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų įvertinimu;
9.2. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcinės kultūros įstaigoje ugdymas;
9.3. neišvengiamos atsakomybės už neteisėtas veikas principo įgyvendinimas;
9.4. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo atsirandančių korupcijos prielaidų ligoninėje, ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, ligoninės darbuotojų teises ir laisves bei nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
10. Svarbiausi korupcijos prevencijos programos uždaviniai:
10.1. nuosekliai įgyvendinti įstatymo viršenybės principą, nustatant aiškias sprendimų priėmimo procedūras, pašalinant procedūrų bei tvarkų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;
10.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;
10.3. sudaryti sąlygas ligoninėje mokėti terminuotus priedus medicinos personalui, atsižvelgiant į ligoninės finansines galimybes;
10.4. užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prienamumą;
10.5. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus, skundus ir kt.) dėl korupcijos ligoninėje;
10.6. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms šalinti;
10.7. rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus įstaigoje, juos analizuoti ir, suderinus su ligoninės direktorium, paviešinti kitiems ligoninės darbuotojams;
10.8. didinti ligoninės darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę, sudaryti sąlygas darbuotojams tobulintis ar savarankiškai kelti kvalifikaciją;
10.9. viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piknaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas, nepažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir komisijos nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Komisijos nariai negali priimti sprendimų, dalyvauti juos priimant, ar vykdyti pavedimų, kurie susiję su jų privačiais interesais;
10.10. GKK darbe užtikrinti antikorupcinės programos nuostatų laikymąsi;
10.11. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;
10.12. skatinti darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas ligoninėje ir užtikrinti, kad jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus;
10.13. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.
V.VERTINIMO KRITERIJAI
11. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, todėl kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais:
11.1. korupcijos prevencijos – įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais;
11.2. teisės pažeidimų tyrimo – ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi;
11.3. visuomenės švietimo ir paramos straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;
11.4. šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.
VI.PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
12. Pakeisti programos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimo terminą ar priemonę galima tik įstaigos vadovo įsakymu.
13. Per visą programos įgyvendinimo laikotarpį įstaigos padaliniai gali teikti pasiūlymus dėl programos nuostatų ir jos vykdymo. Tokiais atvejais Korupcijos prevencijos programa gali būti papildoma arba keičiama.
VII.DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
14. Už netinkamą programos vykdymą ar informacijos teikimą asmenims, kontroliujantiems, kaip vykdoma programa, taip pat nesilaikant programoje nustatytų terminų, atsakingi darbuotojai atsako drausmine tvarka.
____________________

 

 

 
Copyright © 2009 Kazlų Rūdos Ligoninė
Svetainių kūrimas: Dizaino Arkliukas